ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ! ΡΕΚΟΡ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ!!

Σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ συντάγματα τῶν πολιτισμένων κρατῶν θεσπίζεται ἀνώτατο χρονικὸ ὅριο προφυλακίσεως. Ἡ συμπλήρωσις αὐτοῦ συνεπάγεται τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ κρατουμένου ὑποδίκου ἀκόμη καὶ ἂν κατηγορεῖται γιὰ τὸ εἰδεχθέστερο ἔγκλημα.

Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀνωτάτου ὁρίου προφυλακίσεως δὲν εἶναι δυνατὸν βέβαια νὰ μὴ ἰσχύει καὶ στὴν ἀνώτατη ἔκφραση παγκοσμίου δικαιοσύνης ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης.

Στὸ ἄρθρο 67γ, ποὺ περιλαμβάνεται στοὺς κανόνες διαδικασίας ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ τὸ Καταστατικό της Ρώμης τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης, ὁρίζεται ὅτι «κατὰ τὴν ἐκδίκαση ὁποιασδήποτε κατηγορίας, ὁ κατηγορούμενος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δικασθεῖ χωρὶς ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση». Δὲν ἦταν δυνατὸν βέβαια οἱ συντάκτες τοῦ Καταστατικοῦ ΔΠΔ τῆς Χάγης νὰ θεωρήσουν ἀναγκαῖον νὰ ὁρίσουν ἀνώτατο χρονικὸ ὅριο προφυλακίσεως τοῦ κατηγορουμένου ἐνώπιον αὐτοῦ, διότι ἀπὸ τὴν ἰδιότητα τῶν δικαστῶν τοῦ δικαστηρίου αὐτοῦ ὡς κορυφαίων ἐκφραστῶν τοῦ αἰσθήματος δικαιοσύνης θὰ ἀπέρρεεν αὐτομάτως ἡ αἴσθησις αὐτῶν διὰ τὴν ὑποχρέωσιν τῆς ταχείας ἐκδόσεως τῶν ἀποφάσεών τους. Ἀπόδειξις τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἐν λόγῳ δικαστῶν πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκδικάσεως «χωρὶς ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση» εἶναι ἡ περίπτωσις τοῦ Σέρβου Βόισλαβ Σέσελι. Αὐτὸς παρεδόθη οἰκειοθελῶς στὸ δικαστήριο τὸ 2003 καὶ πρὸ ἐτῶν τοῦ ἀπηγγέλθη ἡ κατηγορία ὅτι ὡς πολιτικὸς ὑπερεθνικιστὴς συνέβαλε στὴν διάπραξη ἐγκλημάτων πολέμου.

Εἶναι ἴσως ἡ μοναδικὴ περίπτωσις ἀνθρώπου ποὺ κατηγορεῖται γιὰ ἐγκλήματα τελεσθέντα μὲ τὴν πένα καὶ τὸν λόγο σὲ περίοδο κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἁπανταχοῦ τρομοκράτες θωπεύονται ὡς εἰρηνοποιοί. Ταυτόχρονα πολλοὶ ἄλλοι ἰδεολόγοι, ὑποστηρικτὲς καὶ ἐφαρμοστὲς ἐθνοφυλετικῶν ἐκκαθαρίσεων καὶ γενοκτονιῶν κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καὶ ἀκαταδίωκτοι ἢ ἀθωούμενοι (Βόρειος Κύπρος, Κράϊνα, Κόσοβο, Σομαλία κ.λπ.). 

Τὸ γεγονὸς ὅτι τυχὸν τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐπέβαλε στὸν ἐν λόγῳ κατηγορούμενο ποινὲς λόγῳ ἀσέβειας πρὸς τὸ δικαστήριο δὲν δικαιολογεῖ τὴν ἐπὶ μίαν δεκαετίαν μὴ ἔκδοσιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ δικαστηρίου ἐπὶ τῆς οὐσίας κατηγορίας. Δέκα χρόνια κρατούμενος καὶ ἀκόμη δὲν ἄκουσε τὴν ἀπόφαση ἂν εἶναι ἔνοχος ἢ ἀθῶος. Ὑπάρχει στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία πιὸ μεγάλο ρεκόρ; Τὸ βιβλίο Γκίνες ἀσφαλῶς θὰ καταγράψει τὸ ρεκὸρ αὐτό. Καὶ ἡ δικαιοσύνη θὰ κρύπτει τὸ πρόσωπόν της ἀπὸ ἐντροπήν. Φεύγουσα κατησχυμμένη ἀπὸ τὴν Χάγην.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου