ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Κατὰ τὸ Ἄρθρο 21 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος:

  1. Ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους.
  2. Πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀνάπηροι πολέμου καὶ εἰρηνικῆς περιόδου, θύματα πολέμου, χῆρες καὶ ὀρφανὰ ἐκείνων ποὺ ἔπεσαν στὸν πόλεμο, καθὼς καὶ ὅσοι πάσχουν ἀπὸ ἀνίατη σωματικὴ ἢ πνευματικὴ νόσο ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπὸ τὸ Κράτος.
  3. Τὸ Κράτος μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν καὶ παίρνει εἰδικὰ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς νεότητας, τοῦ γήρατος, τῆς ἀναπηρίας καὶ γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν ἀπόρων.
  4. Ἡ ἀπόκτηση κατοικίας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὴ στεροῦνται ἢ ποὺ στεγάζονται ἀνεπαρκῶς ἀποτελεῖ ἀντικείμενο εἰδικῆς φροντίδας τοῦ Κράτους.
  5. Ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἐφαρμογὴ δημογραφικῆς πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους.
  6. Τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρίες ἔχουν δικαίωμα νὰ ἀπολαμβάνουν μέτρων ποὺ ἐξασφαλίζουν τὴν αὐτονομία, τὴν ἐπαγγελματικὴ ἔνταξη καὶ τὴ συμμετοχή τους στὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς Χώρας.

Τὰ ἔχει διαβάσει ποτὲ αὐτὰ ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν καὶ οἱ Τριακόσιοι τῆς Βουλῆς;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου