ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΒΡΑΔΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ἕνας φίλος μὲ πληροφόρησε ὅτι ἀνέθεσε σὲ δικηγόρο νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν δημοσίευση τῆς διαθήκης ἑνὸς συγγενοῦς του καὶ ὅτι ὁ δικηγόρος τὸν ἐνημέρωσε ὅτι ὁρίσθηκε ἡ ἡμέρα γιὰ τὴν δημοσίευσή της μετὰ ἀπὸ ἕνδεκα μῆνες, δηλαδὴ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013.

Ἡ ἁπλὴ δημοσίευση τῆς διαθήκης συνίσταται σὲ ἀπαγγελία ἀπὸ τὸν δικαστὴ τεσσάρων λέξεων ἐκτὸς τῶν ἄρθρων, δηλαδὴ «δημοσιεύεται ἡ διαθήκη τοῦ Παύλου Παυλίδη», καὶ στὴν μονογραφὴ ἐπὶ τῆς διαθήκης. Χρόνος ἀπαιτούμενος: 15 δευτερόλεπτα. Δηλαδὴ ἕνας γρήγορος δικαστὴς μπορεῖ νὰ δημοσιεύει 250 διαθῆκες τὴν ὥρα.


ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Θέλετε νὰ δωροδοκήσετε ἕναν ὑπάλληλο γιὰ νὰ κάνετε τὴν δουλειά σας γρήγορα καὶ σίγουρα;

Παρακολουθῆστε τον καὶ ἂν δεῖτε τὸ συρτάρι τοῦ γραφείου του μισάνοιχτο πρὸς τὸν ἐπισκέπτη, ρίξτε μέσα κρυπτοφανερὰ τὸ ἀνάλογο μὲ τὴν σοβαρότητα τῆς ὑποθέσεώς σας ποσόν. Καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν βαρύτητά του, ὁ ὑπάλληλος θὰ ἐνεργοποιηθεῖ νὰ σᾶς ἐξυπηρετήσει.

Ἂν δεῖτε κρεμασμένο τὸ σακάκι τοῦ ὑπαλλήλου στὴν κατάλληλη κρεμάστρα, πλησιάστε χωρὶς φόβο καὶ βάλτε στὴν τσέπη του τὸ ἀνάλογο χρῆμα.

Ὁ ὑπάλληλος θὰ σᾶς ἀντιληφθεῖ καὶ σὲ λίγο θὰ σηκωθεῖ καὶ θὰ βάλει τὸ χέρι του στὴν τσέπη τοῦ σακακιοῦ του γιὰ νὰ πάρει τὸ μαντήλι του. Ἐκεῖ θὰ μετρήσει μὲ τὴν πείρα ποὺ ἔχει τὴν ἀξία τῆς προσφορᾶς σας καὶ ἀνάλογα θὰ σᾶς ἐξυπηρετήσει.

«ΓΗΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ»

Κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους λέμε ὅτι καταγόμαστε, τὸ σύμβολον τῆς ὑποταγῆς ἦτο νὰ παραδώσουν εἰς τὸν αὐθέντην γῆν καὶ ὕδωρ. Ἐμεῖς σήμερα τὸ ξεχάσαμε αὐτὸ καὶ τὴν μὲν γῆν τὴν πουλᾶμε «ἀντὶ πινακίου φακῆς», τὸ δὲ ὕδωρ (τῆς ΕΥΔΑΠ) ἑτοιμαζόμαστε νὰ τὸ πουλήσουμε ἀντὶ ἐλαχίστων εὐρὼ μὲ βάση ὑποτιμημένες κατόπιν εἰδικῆς χειραγωγήσεως τῆς χρηματιστηριακῆς τιμῆς των μετοχές. 

Ὅλοι ξέρουν ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ δὲν ἔχουν νὰ προτείνουν διέξοδο. Τὸ νερὸ θὰ μᾶς τὸ πάρει ὁ Σάιλογκ τοῦ Σαίξπηρ ἔναντι ὀφειλομένων χρημάτων. 

Τί μπορεῖ νὰ γίνει; 

ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;

  • Ἡ ἐργασία ἀποτελεῖ δικαίωμα καὶ προστατεύεται ἀπὸ τὸ Κράτος, ποὺ μεριμνᾶ γιὰ τὴ δημιουργία συνθηκῶν ἀπασχόλησης ὅλων τῶν πολιτῶν καὶ γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ ἐξύψωση τοῦ ἐργαζόμενου ἀγροτικοῦ καὶ ἀστικοῦ πληθυσμοῦ. Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φύλο ἢ ἄλλη διάκριση, ἔχουν δικαίωμα ἴσης ἀμοιβῆς γιὰ παρεχόμενη ἐργασία ἴσης ἀξίας.
  • Μὲ νόμο καθορίζονται οἱ γενικοὶ ὅροι ἐργασίας, ποὺ συμπληρώνονται ἀπὸ τὶς συλλογικὲς συμβάσεις ἐργασίας συναπτόμενες μὲ ἐλεύθερες διαπραγματεύσεις καί, ἂν αὐτὲς ἀποτύχουν, μὲ τοὺς κανόνες ποὺ θέτει ἡ διαιτησία.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Κατὰ τὸ Ἄρθρο 21 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος:

  1. Ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους.
  2. Πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀνάπηροι πολέμου καὶ εἰρηνικῆς περιόδου, θύματα πολέμου, χῆρες καὶ ὀρφανὰ ἐκείνων ποὺ ἔπεσαν στὸν πόλεμο, καθὼς καὶ ὅσοι πάσχουν ἀπὸ ἀνίατη σωματικὴ ἢ πνευματικὴ νόσο ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπὸ τὸ Κράτος.
  3. Τὸ Κράτος μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν καὶ παίρνει εἰδικὰ μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς νεότητας, τοῦ γήρατος, τῆς ἀναπηρίας καὶ γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν ἀπόρων.
  4. Ἡ ἀπόκτηση κατοικίας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὴ στεροῦνται ἢ ποὺ στεγάζονται ἀνεπαρκῶς ἀποτελεῖ ἀντικείμενο εἰδικῆς φροντίδας τοῦ Κράτους.
  5. Ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἐφαρμογὴ δημογραφικῆς πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους.
  6. Τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρίες ἔχουν δικαίωμα νὰ ἀπολαμβάνουν μέτρων ποὺ ἐξασφαλίζουν τὴν αὐτονομία, τὴν ἐπαγγελματικὴ ἔνταξη καὶ τὴ συμμετοχή τους στὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς Χώρας.

Τὰ ἔχει διαβάσει ποτὲ αὐτὰ ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν καὶ οἱ Τριακόσιοι τῆς Βουλῆς;

ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΧΑΡΙΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Λένε οἱ εἰδήμονες ὅτι ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος εἶναι συνάρτησις καὶ πολλῶν ἄλλων παραγόντων ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ. Λένε οἱ στατιστικολόγοι, ὅτι ἡ Εὐρώπη γιὰ νὰ λειτουργήσει χρειάζεται π.χ. εἰσροὴ 70.000 ἀλλοδαπῶν μεταναστῶν κάθε χρόνο. Στὴν Ἑλλάδα ὑπολογίζεται ὅτι διαμένουν καὶ φυσικὰ ἐργάζονται καὶ ἐπιβιώνουν 2.000.000 ἀλλοδαποί. Χῶρο τοὺς ἔχουν εὐγενῶς παραχωρήσει οἱ ἑλληνίδες ποὺ κάθε χρόνο σκοτώνουν μέσα στὴν κοιλιά τους 400.000 ἑλληνόπουλα μὲ συνευθύνη βέβαια τῶν πατεράδων τους. Ἐὰν αὐτὰ γεννιόντουσαν, δὲν θὰ ὑπῆρχε χῶρος γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν ὁποίων παραπονούμεθα. 

Ἂν θέλετε νὰ φύγουν οἱ λαθρομετανάστες, γεμίστε τὴν Ἑλλάδα ἑλληνόπουλα.ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Τὸ κοινωνικὸ σύνολο μέσῳ τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΟΑΕΔ πληρώνει ἐπίδομα ἀνεργίας σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχασαν τὴν δουλειά τους. Ἀλλά, τὸ νὰ πληρώνεις ἄνθρωπο γιὰ νὰ κάθεται εἶναι μὴ ὀρθολογικό. Θὰ μποροῦσε μὲ κάποια προσπάθεια ὀργανωτικὴ νὰ θεσπισθεῖ ὅτι ὁ ἄνεργος τοποθετεῖται σὲ κάποια ἐργασία καὶ ἐπιδοτεῖται μὲ τὸ ἐπίδομα ἀνεργίας γιὰ νὰ ἐργάζεται σ’ αὐτὴν καὶ ὄχι γιὰ νὰ κάθεται.

Ὑπάρχουν χιλιάδες ἐργασίες ποὺ πρέπει νὰ γίνουν σ’ ἕνα ἔθνος, ποὺ δὲν γίνονται λόγῳ ἀποσυντονισμοῦ τῶν ἐπιθυμιῶν αὐτῶν ποὺ θέλουν ἐργάτες καὶ αὐτῶν ποὺ θέλουν ἐργασία. Μὲ λίγη προσπάθεια καὶ πολλὴ  ἔμπνευση καὶ ἀκόμη περισσότερη ἀπαγκίστρωση ἀπὸ κατεστημένες νοοτροπίες, ἡ ἰδέα μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ μὲ ἐπιτυχία σὲ μεγάλο ποσοστό. 

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ἕνας ἐργοδότης πληρώνει τὸ 100% τοῦ μισθοῦ σὲ ὑπαλλήλους ποὺ ἐργάζονται τὸ 100% τοῦ νομίμου πλήρους ὡραρίου. Ἐπειδὴ ἔχει οἰκονομικὲς δυσκολίες, λαμβάνει τὴν φαεινὴ ἀπόφαση νὰ θέσει σὲ διαθεσιμότητα μέρος τῶν ὑπαλλήλων του, πληρώνοντάς τους τὸ 75% τῆς νομίμου ἀμοιβῆς καὶ ἀπαλλάσσοντάς τους ἀπὸ τὸ 100% τῆς ὑποχρεώσεως γιὰ ἀπασχόληση ὑπὲρ αὐτοῦ. 

Σὲ ἐπίπεδο παραλογισμοῦ δὲν θὰ ἐβαθμολογεῖτο μὲ ἄριστα ὁ ἔτσι σκεπτόμενος ἐργοδότης; 
ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

Τὰ τρισεκατομμύρια τῶν ἀστέρων καὶ τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν ἀγγέλων ἐκτελοῦν μίαν συμπαντικὴν ἁρμονίαν μὲ βάσιν τὸ πρόγραμμα τοῦ δημιουργοῦ των. Ἡ ἀσύλληπτος ἁρμονία πληροῖ τὰ σύμπαντα. Κάθε μόριον τῆς ὑλικῆς δημιουργίας καὶ κάθε προσωπικὴ ὀντότης τῆς πνευματικῆς, ἐκτελεῖ ἀλλὰ καὶ ἀπολαμβάνει τὸν θεσπέσιον ὕμνον.

Στιγμὴν τινὰ τῆς ἀχρόνου αἰωνιότητος ὁ ἀρχηγὸς μίας πτέρυγος τῆς, οὕτως εἰπεῖν, ὀρχήστρας αἰχμαλωτίζεται ἀπὸ τὴν σκέψιν τῆς διακρίσεως ἔναντι τῶν λοιπῶν μελῶν αὐτῆς.

ΠΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ

Τὸν ἐργάτη ποὺ ἔπιασε δουλειὰ δύοντας ὁ ἥλιος, τὸν τιμώρησε δίνοντάς του ὁλόκληρο μεροκάματο.

Στὸν ληστὴ ποὺ μετανόησε, χάρισε τὸν Παράδεισο.

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΛΗΣΤΗ

Ὑπῆρξα ληστὴς καὶ ἀπελπισμένος κατάδικος, ἐκτελούμενος ἀργὰ θανατοποινίτης.

Καὶ μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας μου, καὶ στὴν προσδοκία τοῦ αἰώνιου θανάτου, Σὲ εἶδα δίπλα μου, συσταυρωμένο καὶ ἀθῶο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ...

Κατὰ τοὺς σοφοὺς οἰκονομολόγους τοῦ φιλελευθερισμοῦ, οἱ ἀρχὲς τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας πρέπει νὰ ἀποτελοῦν παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ τὴν κρατικὴ διοίκηση. Οἱ ἀσφαλιστικὲς ἐταιρίες ποὺ καλύπτουν τὴν Ὑγεία, συνήθως παύουν νὰ καλύπτουν νοσήματα μετὰ τὸ 70ὸ ἔτος τοῦ ἀσφαλισμένου. Ἐὰν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ἀκολουθήσουν αὐτὴν τὴν τακτική, γλυτώνουν καὶ τὰ νοσήλια καὶ τὶς συντάξεις, διότι οἱ συνταξιούχοι ἀπέρχονται στὸν ἄλλο κόσμο συντομότερα.

Λένε οἱ κακὲς γλῶσσες ὅτι στὴν Ὀλλανδία δὲν νοσηλεύουν στὰ νοσοκομεῖα ἀσθενεῖς ἄνω τῶν 80 ἐτῶν.

Φιλανθρωπίας ἐγκώμιον!


ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ἡ Τρόικα καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καταδίκασαν σὲ θάνατο τοὺς Ὑπερήλικες ποὺ δὲν ἔχουν πόρους ζωῆς καὶ ποὺ ἔπαιρναν τὰ φτωχικὰ προνοιακὰ ἐπιδόματα.

Πρὸς ἀποφυγὴ μάλιστα τῆς ἐπιβάρυνσης τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ μὲ τὴν δαπάνη τῆς ἐκτέλεσής τους, ἀποφασίστηκε νὰ ἐκτελεστοῦν μὲ τὴν ἀδάπανη γιὰ τὸ κράτος μέθοδο τῆς Ἀσιτίας!

Κατὰ συνέπεια ἡ Κυβέρνηση κατάργησε τὰ προνοιακὰ ἐπιδόματα, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ κοινωνία μας θὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς Ὑπερήλικες καὶ μὴ παραγωγικοὺς πολίτες.

Ζήτω ἡ Τρόικα !
Μελλοθάνατος 79 ἐτῶν.


ΑΝΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ...

Ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν μεταθανάτια ζωή μας, καὶ γιὰ νὰ μᾶς στείλει γρήγορα στὸν Παράδεισο, φροντίζει μὲ συσσίτια καὶ ρουχισμὸ νὰ μᾶς διατηρήσει στὴν ἐπίγεια ζωή, ποὺ οἱ ἡγέτες μας τὴν ἔκαναν κόλαση.

Καὶ οἱ πολιτικοί μας ποὺ ἔπρεπε νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἐπίγεια καλοπέρασή μας καὶ μακροζωία μας, φροντίζουν νὰ μᾶς στείλουν γρήγορα στὸν ἄλλο κόσμο, γιὰ νὰ μᾶς γλυτώσουν ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς κακομοιριασμένης ζωῆς μας.