Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Καλύτερα νὰ ἀφήσουμε κληρονομιὰ στὰ παιδιά μας τὴν γνώση καὶ τὴν θέληση νὰ κερδίζουν χρήματα, παρὰ νὰ τοὺς ἀφήσουμε χρήματα.

Τὸ ἕτοιμο χρῆμα σπρώχνει πρὸς τὴν σπατάλη καὶ τὴν τεμπελιά. Εἶναι προτιμότερο τὸ παιδὶ νὰ μεγαλώνει μέσα στὴν προσπάθεια γιὰ νὰ κατακτήσει τὸν σκοπό του, παρὰ νὰ τοῦ προσφέρεται ἕτοιμος. Πρέπει νὰ μάθει νὰ ἀντιμετωπίζει ἐμπόδια, ἀντιδράσεις, ἀποτυχίες, καὶ νὰ τὰ μετατρέπει σὲ ἐπιτυχία. Χωρὶς ἄσκηση δὲν ἐπιτυγχάνεται τίποτα καλό. «Ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι Αὐτοῦ στὶς ἀνάγκες χαίρονται, ἐνῶ ὁ διάβολος καὶ οἱ ὑπηρέτες του στὴν ἀνάπαυση» (Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος).


ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ἀνάθεσις κρατικῶν ἁρμοδιοτήτων σὲ μία ἰδιωτικὴ ἐπιχείρηση ὅπως ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀντισυνταγματική. Δεδομένου δέ, ὅτι οἱ μέτοχοι τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸ 94% εἶναι ἄγνωστοι ἀλλοδαποί, ἡ ἐν λόγῳ ἀνάθεσις εἶναι καὶ ἀντιπατριωτική, διότι ἀνατίθεται ἡ διαχείρησις ἐθνικῶν θεμάτων σὲ ἀγνώστους ἀλλοδαπούς, πράγμα ποὺ δὲν τὸ ἐπιτρέπει τὸ Σύνταγμα. Ἡ περίπτωσις θυμίζει τὴν παροιμία: «Βάλανε τὸν λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

Μεγάλη συζήτησις γίνεται γιὰ τὴν προσέλκυση τῶν ξένων ἐπενδυτῶν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ξένες ἐπενδύσεις θεωροῦνται ὠφέλιμες, διότι δημιουργοῦν θέσεις ἐργασίας. Αὐτὸ τὸ παραμύθι μᾶς πιπιλίζουν στὰ αὐτιὰ συνεχῶς. Κοντεύομε νὰ πιστέψομε ὅτι ὄντως οἱ ξένοι ἐπενδυταὶ θὰ ὠφελήσουν τὴν πατρίδα μας. Ἀλλὰ εἶναι ἔτσι;  

Στὰ πρῶτα μαθήματα πολιτικῆς οἰκονομίας ἀκούσαμε ὅτι οἱ συντελεστὲς τῆς παραγωγῆς εἶναι τὸ ἔδαφος, ἡ ἐργασία καὶ τὸ κεφάλαιο. Ἐμεῖς ὑποτίθεται ὅτι ἔχουμε τὸ ἔδαφος καὶ τὴν ἐργασία (τὴν φτηνὴ ἐργασία) καὶ ἀναζητᾶμε τὸ κεφάλαιο. Ὁ κεφαλαιοῦχος ἐνδιαφέρεται βεβαίως γιὰ τὴν μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους του. Ζητάει φτηνὸ ἔδαφος καὶ πάμφτηνη ἐργασία, ὥστε τὸ κεφάλαιό του νὰ τοῦ ἀποδώσει τὸ μέγιστον ὄφελος.