ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ...

Κατὰ τοὺς σοφοὺς οἰκονομολόγους τοῦ φιλελευθερισμοῦ, οἱ ἀρχὲς τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας πρέπει νὰ ἀποτελοῦν παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ τὴν κρατικὴ διοίκηση. Οἱ ἀσφαλιστικὲς ἐταιρίες ποὺ καλύπτουν τὴν Ὑγεία, συνήθως παύουν νὰ καλύπτουν νοσήματα μετὰ τὸ 70ὸ ἔτος τοῦ ἀσφαλισμένου. Ἐὰν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ἀκολουθήσουν αὐτὴν τὴν τακτική, γλυτώνουν καὶ τὰ νοσήλια καὶ τὶς συντάξεις, διότι οἱ συνταξιούχοι ἀπέρχονται στὸν ἄλλο κόσμο συντομότερα.

Λένε οἱ κακὲς γλῶσσες ὅτι στὴν Ὀλλανδία δὲν νοσηλεύουν στὰ νοσοκομεῖα ἀσθενεῖς ἄνω τῶν 80 ἐτῶν.

Φιλανθρωπίας ἐγκώμιον!


ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ἡ Τρόικα καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καταδίκασαν σὲ θάνατο τοὺς Ὑπερήλικες ποὺ δὲν ἔχουν πόρους ζωῆς καὶ ποὺ ἔπαιρναν τὰ φτωχικὰ προνοιακὰ ἐπιδόματα.

Πρὸς ἀποφυγὴ μάλιστα τῆς ἐπιβάρυνσης τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ μὲ τὴν δαπάνη τῆς ἐκτέλεσής τους, ἀποφασίστηκε νὰ ἐκτελεστοῦν μὲ τὴν ἀδάπανη γιὰ τὸ κράτος μέθοδο τῆς Ἀσιτίας!

Κατὰ συνέπεια ἡ Κυβέρνηση κατάργησε τὰ προνοιακὰ ἐπιδόματα, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ κοινωνία μας θὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς Ὑπερήλικες καὶ μὴ παραγωγικοὺς πολίτες.

Ζήτω ἡ Τρόικα !
Μελλοθάνατος 79 ἐτῶν.


ΑΝΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ...

Ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν μεταθανάτια ζωή μας, καὶ γιὰ νὰ μᾶς στείλει γρήγορα στὸν Παράδεισο, φροντίζει μὲ συσσίτια καὶ ρουχισμὸ νὰ μᾶς διατηρήσει στὴν ἐπίγεια ζωή, ποὺ οἱ ἡγέτες μας τὴν ἔκαναν κόλαση.

Καὶ οἱ πολιτικοί μας ποὺ ἔπρεπε νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἐπίγεια καλοπέρασή μας καὶ μακροζωία μας, φροντίζουν νὰ μᾶς στείλουν γρήγορα στὸν ἄλλο κόσμο, γιὰ νὰ μᾶς γλυτώσουν ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς κακομοιριασμένης ζωῆς μας.