ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

Τὰ τρισεκατομμύρια τῶν ἀστέρων καὶ τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν ἀγγέλων ἐκτελοῦν μίαν συμπαντικὴν ἁρμονίαν μὲ βάσιν τὸ πρόγραμμα τοῦ δημιουργοῦ των. Ἡ ἀσύλληπτος ἁρμονία πληροῖ τὰ σύμπαντα. Κάθε μόριον τῆς ὑλικῆς δημιουργίας καὶ κάθε προσωπικὴ ὀντότης τῆς πνευματικῆς, ἐκτελεῖ ἀλλὰ καὶ ἀπολαμβάνει τὸν θεσπέσιον ὕμνον.

Στιγμὴν τινὰ τῆς ἀχρόνου αἰωνιότητος ὁ ἀρχηγὸς μίας πτέρυγος τῆς, οὕτως εἰπεῖν, ὀρχήστρας αἰχμαλωτίζεται ἀπὸ τὴν σκέψιν τῆς διακρίσεως ἔναντι τῶν λοιπῶν μελῶν αὐτῆς.

Τότε ἀκούεται μία ἐκκωφαντικὴ παράφωνος κραυγὴ καὶ ὁ ὀρυμαγδὸς τῆς κατακρημνίσεως τοῦ ἐν λόγῳ ἀρχηγοῦ καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὸν εἰς τὰ τάρταρα τῆς ἐκτὸς τῆς συμπαντικῆς ἁρμονίας καταστάσεως. Ὁ ἐκπεσὼν ἑωσφόρος, ὁ ἰδὼν μὴ ἐκπληρωθεῖσαν τὴν φιλοδοξίαν τῆς διακρίσεως, μετατρέπεται εἰς θορυβοποιόν, ἐπιχειροῦντα νὰ διαταράξει τὴν συμπαντικὴν ἁρμονίαν.

Ἡ ἐπιθυμία τῆς διακρίσεως εἶναι ἡ φοβερὴ αἰτία τῆς μεταβολῆς τοῦ μουσικοῦ εἰς ἐχθρὸν τῆς ἁρμονίας. Καὶ σήμερον εἰς τὴν ἀνθρωπότητα ἡ ἐπιθυμία τῆς διακρίσεως εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν δυσαρμονιῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀτομικὴν ζωὴν ἑκάστου ἀνθρώπου, ἡ ἐπιθυμία τῆς διακρίσεως εἶναι αὐτὴ ποὺ καταστρέφει τὴν ἐσωτερικὴν εἰρήνην καὶ ἁρμονίαν τῶν στοιχείων τῆς προσωπικότητος ἑκάστου. Ὅσον ἐντονοτέρα εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς διακρίσεως, τόσον ἰσχυροτέρα εἶναι καὶ ἡ ἐσωτερική, συγκρουσιακή, ἐνδοπροσωπικὴ παραφωνία ἢ σχιζοφρένεια.

Ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτὴν καὶ ὁ Κύριος ὁ ὁποῖος εἶπε «Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσι» θὰ σοῦ τὴν δώσει. Προϋπόθεσις: Νὰ φύγει ἀπὸ μέσα σου κάθε ἐπιθυμία διακρίσεως.

Ὁ κόσμος ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τὰ ὄντα ποὺ ὑπέκυψαν εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς διακρίσεως καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποδέχεται καὶ θέλει νὰ ἱκανοποιήσει τὴν ἰδικήν του ἐπιθυμίαν διακρίσεως. Ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη βρίσκονται στὴν ἀπόρριψη κάθε σκέψεως διακρίσεως ἡμῶν ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Παῖξε τὸν ρόλο σου στὴν συμπαντικὴ ὀρχήστρα τοῦ Θεοῦ μὲ βάση τὴν δική του παρτιτούρα καὶ μὴν ζητᾶς νὰ διακριθεῖς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου